အသိေပးေၾကျငာခ်က္-(၃၀.၆.၂၀၁၇) ေန ့အထိ သိန္း(၃၀)ျပည့္မီသူမ်ားစာရင္း

 • ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္တြင္ အိမ္ရာစုေဆာင္းေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္၍အနည္းဆံုး စုေဆာင္းေငြ သိန္း (၃၀) ျပည့္မီေအာင္စုေဆာင္းထားသူမ်ားစာရင္းကို ေအာက္ပါ PDF File ႏွင့္အတူေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ Customer မ်ားလြယ္ကူလွ်င္ျမန္စြာ မိမိနာမည္ကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိႏိုင္ေစရန္ရည္ရြယ္၍ Seniority အလိုက္ႏွင့္ နာမည္(Alphabet) အလိုက္ PDF File မ်ားကို Download ရယူႏုိင္ရန္ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။

  By Seniority Final 30% down payment list up to (30.6.2017)
  Sort By Name (Final) 30% down payment list up to (30.6.2017)
 • စာရင္းတြင္ပါ၀င္သူမ်ားအေနျဖင့္ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၏ အသိေပးေၾကျငာခ်က္အတိုင္းဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
 • ၀င္ေငြေထာက္ခံခ်က္ ဘဏ္သို႔လာေရာက္မေပးအပ္ရေသးသည့္ customerမ်ားသည္ ဘဏ္ေခ်းေငြသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိ/မရွိ စစ္ေဆး၍မရႏုိင္ပါ။ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနသည္ ဘဏ္ေခ်းေငြသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ကိုက္ညီမႈရွိသူ မ်ားကိုသာ စီစစ္ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ ၀င္ေငြ ေထာက္ခံခ်က္မေပးအပ္ရေသးေသာ customerမ်ားအေနျဖင့္ (၂၁.၇.၂၀၁၇) ရက္ေန႔ေနာက္ဆံုးထား ၍ မိမိတို႔စာရင္းဖြင့္လွစ္ခဲ႔ရာဘဏ္ခြဲသို႔ ၀င္ေငြေထာက္ခံခ်က္မူရင္းအေထာက္အထားမ်ားအား အျမန္ဆံုးေပး ပို႔ၾကပါ ရန္ ေမတၲာရပ္ခံတိုက္တြန္း ႏွိဳးေဆာ္အပ္ပါသည္။
  ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္တြင္ အိမ္ရာစုေဆာင္းေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္၍အနည္းဆံုး စုေဆာင္းေငြ သိန္း (၃၀) ျပည့္မီေအာင္စုေဆာင္းထားသူမ်ားစာရင္းကို ေအာက္ပါ PDF File ႏွင့္အတူေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။
 • Customer မ်ားလြယ္ကူလွ်င္ျမန္စြာ မိမိနာမည္ကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိႏိုင္ေစရန္ရည္ရြယ္၍ Seniority အလိုက္ႏွင့္ နာမည္(Alphabet) အလိုက္ PDF File မ်ားကို Download ရယူႏုိင္ရန္ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။
 • စာရင္းတြင္ပါ၀င္သူမ်ားအေနျဖင့္ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၏ အသိေပးေၾကျငာခ်က္အတိုင္းဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
 • ၀င္ေငြေထာက္ခံခ်က္ ဘဏ္သို႔လာေရာက္မေပးအပ္ရေသးသည့္ customerမ်ားသည္ ဘဏ္ေခ်းေငြသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိ/မရွိ စစ္ေဆး၍မရႏုိင္ပါ။
 • ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနသည္ ဘဏ္ေခ်းေငြသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ကိုက္ညီမႈရွိသူ မ်ားကိုသာ စီစစ္ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ ၀င္ေငြ ေထာက္ခံခ်က္မေပးအပ္ရေသးေသာ customerမ်ားအေနျဖင့္ (၂၁.၇.၂၀၁၇) ရက္ေန႔ေနာက္ဆံုးထား ၍ မိမိတို႔စာရင္းဖြင့္လွစ္ခဲ႔ရာဘဏ္ခြဲသို႔ ၀င္ေငြေထာက္ခံခ်က္မူရင္းအေထာက္အထားမ်ားအား အျမန္ဆံုးေပး ပို႔ၾကပါ ရန္ ေမတၲာရပ္ခံတိုက္တြန္း ႏွိဳးေဆာ္အပ္ပါသည္။